Loạt bài Bài tập Ngữ pháp Tiếng Anh tổng hợp bài tập của tất cả các chủ đề ngữ pháp Tiếng Anh quan trọng giúp bạn học tốt Ngữ pháp Tiếng Anh.

Mục lục Bài tập ngữ pháp Tiếng Anh

Bài tập các Thì trong tiếng Anh

 • Bài tập Thì Hiện tại tiếp diễn
 • Bài tập Thì Hiện tại đơn
 • Bài tập phân biệt thì Hiện tại tiếp diễn vs Hiện tại đơn
 • Bài tập Thì quá khứ đơn
 • Bài tập Thì Quá khứ tiếp diễn
 • Bài tập Thì Hiện tại hoàn thành
 • Bài tập Thì Hiện tại hoàn thành tiếp diễn
 • Bài tập Thì Hiện tại hoàn thành tiếp diễn vs Hiện tại hoàn thành
 • Bài tập For và Since
 • Bài tập Thì Hiện tại hoàn thành vs Quá khứ đơn
 • Bài tập Thì Quá khứ hoàn thành
 • Bài tập Thì Quá khứ hoàn thành tiếp diễn
 • Bài tập Phân biệt Have & Have got
 • Bài tập Used to
 • Bài tập Thì Hiện tại mang nghĩa tương lai (Tương lai gần)
 • Bài tập Thì tương lai đơn
 • Bài tập phân biệt Thì Tương lai gần vs Tương lai đơn
 • Bài tập Thì Tương lai tiếp diễn & Tương lai hoàn thành
 • Bài tập Mệnh đề when & mệnh đề if
Xem thêm  Đáp án đề thi tổ hợp các môn Khoa học xã hội (KHXH) THPT Quốc gia 2021

Bài tập Động từ khuyết thiếu trong tiếng Anh

 • Bài tập Can, could và (be) able to
 • Bài tập Could (do) và could have (done)
 • Bài tập Must và Can’t
 • Bài tập May và Might
 • Bài tập Have to & Must
 • Bài tập Must, mustn’t & needn’t
 • Bài tập Cách sử dụng Should
 • Bài tập Had better & Cấu trúc It’s time
 • Bài tập Cách sử dụng Would
 • Bài tập Lời yêu cầu, Lời mời, lời đề nghị

Bài tập Câu điều kiện trong tiếng Anh

 • Bài tập Câu điều kiện loại 1 và loại 2
 • Bài tập Cấu trúc I wish
 • Bài tập Câu điều kiện loại 3

Bài tập Câu bị động trong tiếng Anh

 • Bài tập Câu bị động
 • Bài tập Mẫu câu It is said that, He is said to
 • Bài tập Mẫu câu Have something done

Bài tập Câu tường thuật trong tiếng Anh

 • Bài tập Câu tường thuật – Reported Speech

Bài tập Câu hỏi và Trợ động từ trong tiếng Anh

 • Bài tập Câu hỏi & Cách đặt câu hỏi
 • Bài tập Trợ động từ
 • Bài tập Câu hỏi đuôi (Question Tag)

Bài tập V-ing và To V trong tiếng Anh

 • Bài tập V + V-ing
 • Bài tập V + To V
 • Bài tập V + V-ing hay V + to
 • Bài tập Prefer & Would Rather
 • Bài tập Giới từ + V-ing
 • Bài tập Be/get used to + V-ing
 • Bài tập V + giới từ + V-ing
 • Bài tập Thành ngữ + V-ing
 • Bài tập Giới từ to, for và so that
 • Bài tập Tính từ + to V
 • Bài tập Afraid to/of và giới từ + V-ing
 • Bài tập See sb do và see sb doing
 • Bài tập Mệnh đề V-ing (-ing Clause)
Xem thêm  Đề thi Hóa học 10 Giữa kì 1 năm 2022 - 2023 có đáp án (20 đề)

Bài tập Mạo từ trong tiếng Anh

 • Bài tập mạo từ a, an và the
 • Bài tập mạo từ The

Bài tập Danh từ trong tiếng Anh

 • Bài tập Danh từ số nhiều & Danh từ số ít
 • Bài tập Danh từ đếm được & Danh từ không đếm được
 • Bài tập Danh từ đếm được với a/an và some
 • Bài tập Sở hữu cách
 • Bài tập Danh từ ghép

Bài tập Đại từ trong tiếng Anh

 • Bài tập Cách sử dụng own, mine
 • Bài tập Đại từ phản thân
 • Bài tập there và it
 • Bài tập some và any
 • Bài tập no, none, nothing, nobody
 • Bài tập much, many, little, few
 • Bài tập All/all of most/some/many …
 • Bài tập Both/both of, neither/neither of, either/either of
 • Bài tập All, everybody, và everyone
 • Bài tập each và every

Bài tập Mệnh đề quan hệ trong tiếng Anh

 • Bài tập Mệnh đề quan hệ
 • Bài tập Mệnh đề -ing, mệnh đề -ed

Bài tập Tính từ và Trạng từ trong tiếng Anh

 • Bài tập Tính từ tận cùng bằng -ing & -ed
 • Bài tập Thứ tự tính từ: tính từ trước danh từ
 • Bài tập Tính từ & Trạng từ
 • Bài tập Cách sử dụng so & such
 • Bài tập Cách sử dụng enough & too
 • Bài tập Cách sử dụng quite & rather
 • Bài tập So sánh hơn
 • Bài tập So sánh không bằng
 • Bài tập So sánh nhất
 • Bài tập Thứ tự từ
 • Bài tập Still, yet, already & any more …
 • Bài tập Cách sử dụng even, event though …

Bài tập Liên từ và Giới từ trong tiếng Anh

 • Bài tập Although/though/even though & in spite of/despite
 • Bài tập cách sử dụng in case
 • Bài tập Unless, as long as, provided/providing
 • Bài tập cách sử dụng As
 • Bài tập Like & As
 • Bài tập cách sử dụng As if, As though
 • Bài tập For, during & while
 • Bài tập By, Until & By the time
Xem thêm  Top 40 Đề thi Tiếng Việt lớp 4 Học kì 1, Học kì 2 năm 2022 - 2023 có đáp án

Bài tập Giới từ trong tiếng Anh

 • Bài tập Giới từ at/on/in (thời gian)
 • Bài tập Phân biệt on time và in time; at the end và in the end
 • Bài tập Giới từ in/at/on (nơi chốn) – I
 • Bài tập Giới từ in/at/on (nơi chốn) – II
 • Bài tập Giới từ in/at/on (nơi chốn) – III
 • Bài tập Giới từ to/at/in/into
 • Bài tập Cách sử dụng khác của on/in/at
 • Bài tập Giới từ by
 • Bài tập Danh từ + giới từ
 • Bài tập Tính từ + giới từ
 • Bài tập Động từ + giới từ (phần 1)
 • Bài tập Động từ + giới từ (phần 2)
 • Bài tập Cụm động từ (Phrasal Verb)

Trong quá trình thực hiện loạt bài về ngữ pháp tiếng Anh này, nếu có điều gì sai sót, cần bổ sung, cần sửa chữa, … mình mong các bạn comment bên dưới để team sửa đổi và tự hoàn thiện loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh này hơn.

Xin chân thành cảm ơn các bạn!

Ghi chú: Loạt bài được phân chia thành nhiều phần nhỏ, mỗi phần có một chỉ mục riêng cho từng phần. Ví dụ: khi bạn click chuột vào Các thì trong tiếng Anh (English Tenses) thì trang mục lục các bài ngữ pháp tương ứng về các Thì trong tiếng Anh. Để quay về trang chủ, bạn chỉ cần click chuột vào Giới thiệu (Quay về trang chủ).

Rate this post