Giải Hoá học 9 Bài 5: Luyện tập: Tính chất hóa học của oxit và axit trang 21 SGK

Sau bài học các em sẽ được nghiên cứu về tính chất vật lý, tính chất hóa học và các kiến thức liên quan đến một số loại oxit và axit. Từ đó vận dụng kiến thức đã học để giải các bài tập ứng dụng và chứng minh các hiện tượng thực tiễn trong cuộc sống có liên quan.

Giải bài tập SGK Hóa 9 Bài 5

Giải Bài 1 trang 21 SGK Hoá 9

Có những oxit sau: SO2, CuO, Na2O, CO2. Hãy cho biết những oxit nào tác dụng được với:

a) Nước.

b) Axit clohidric.

c) Natri hiđroxit?

Viết các phương trình hóa học.

Lời giải:

a) Những oxit tác dụng với nước: SO2, Na2O, CO2.

Giải bài tập Hóa học lớp 9 | Giải hóa lớp 9

b) Những oxit tác dụng với dung dịch HCl: CuO, Na2O.

c) Những oxit tác dụng với dung dịch NaOH: CO2, SO2

Giải bài 2 Hoá 9 SGK trang 21

Những oxit nào dưới đây có thể điều chế bằng:

a) Phản ứng hóa hợp? Viết phương trình hóa học.

b) Phản ứng hóa hợp và phản ứng phân hủy? Viết phương trình hóa học.

1) H2O.

2) CuO.

3) Na2O.

4) CO2.

5) P2O5.

c) Các oxit có thể điều chế bằng phản ứng hóa hợp và phản ứng phân hủy: CuO, CO2, Na2O, H2O

Xem thêm  Giải bài 1 2 3 4 trang 152 sgk Hóa học 9

Lời giải:

a) Cả 5 oxit đã cho có thể điều chế bằng phản ứng hóa hợp. Viết các phương trình hóa học

2H2 + O2 2H2O

2Cu + O2 2CuO

4Na + O2 2Na2O

4P + 5O2 2P2O5

C + O2 CO2

b) Các oxit có thể điều chế bằng phản ứng hóa hợp và phản ứng phân hủy: CuO, CO2.

Cu(OH)2 ​​​​​​​CuO + H2O

2Cu + O2 ​​​​​​​2CuO

CaCO3 ​​​​​​​CaO + CO2

2Ca + O2 ​​​​​​​​​​​​​​2CaO

c) Các oxit có thể điều chế bằng phản ứng hóa hợp và phản ứng phân hủy: CuO, CO2, Na2O, H2O

2NaNO2 ​​​​​​​Na2O + N2 + ½ O2

4Na + O2 ​​​​​​​ 2Na2O

Ca(HCO3)2​​​​​​​ CaCO3 + CO2 + H2O

2H2 + O2 ​​​​​​​2H2O

Giải bài 3 SGK Hoá 9 trang 21

Khí CO được dùng làm chất đốt trong công nghiệp, có lẫn tạp chất là các khí CO2 và SO2. Làm thế nào có thể loại bỏ những tạp chất ra khỏi CO bằng hóa chất rẻ tiền nhất? Viết các phương trình hóa học xảy ra.

Lời giải:

Cho hỗn hợp khí CO, CO2, SO2 lội từ từ qua dung dịch Ca(OH)2. CO2 và SO2 tác dụng với dung dịch Ca(OH)2 (dư) tạo chất không tan CaCO3 và CaSO3 còn lại khí CO không tác dụng thoát ra.

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 ↓ + H2O

SO2 + Ca(OH)2 → CaSO3 ↓ + H2O.

Giải Bài 4 trang 21 SGK Hoá 9

Cần phải điều chế một lượng muối đồng sunfat. Phương pháp nào sau đây tiết kiệm được axit sunfuric:

a) Axit sunfuric tác dựng với đồng (II) oxit.

b) Axit sunfuric đặc tác dụng với kim loại đồng.

Xem thêm  Khí nitơ (N2): Chi tiết lý thuyết và bài tập áp dụng

Giải thích cho câu trả lời.

Lời giải:

a) H2SO4 + CuO → CuSO4 + H2O (1)

b) Cu + 2H2SO4(đặc) → CuSO4 + SO2 ↑ + 2H2O (2)

Giả sử cần điều chế a mol CuSO4

Theo pt(1) nH2SO4 = nCuSO4 = a mol

Theo pt (2) nH2SO4 = 2.nCuSO4 = 2a mol

Do đó để tiết kiệm ta nên theo phản ứng (1) (phương pháp a) thì lượng axit H2SO4 sử dụng ít hơn ở phản ứng (2).

Giải bài 5 Hoá 9 SGK trang 21

Hãy thực hiện những chuyển đổi hóa học sau bằng cách viết những phương trình phản ứng hóa học (ghi điều kiện của phản ứng, nếu có).

Lời giải:

Phương trình phản ứng:

1) S + O2 SO2

2) 2 SO2 + O2 2 SO3

3) SO2 + Na2 O → Na2SO3

4) SO3 + H2O → H2SO4

5) 2H2SO4 (đ) + Cu CuSO4 + SO2↑ + 2 H2O

6) SO2 + H2O → H2SO3

7) H2SO3 + 2 NaOH → Na2SO3 + 2H2O

8) Na2SO3 + 2HCl → 2 NaCl + SO2 ↑ + H2O

9) H2SO4 + 2 NaOH → Na2SO4 + 2H2O

10) Na2SO4 + BaCl2 → BaSO4 ↓ + 2 NaCl

Lý thuyết trọng tâm Hóa 9 Bài 5: Luyện tập: Tính chất hóa học của oxit và axit

I. Sơ đồ thể hiện tính chất chung của oxit

​​​​​​​

II. Sơ đồ thể hiện tính chất chung của axit

►►► CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để tải về Giải bài tập Hóa 9 Bài 5: Luyện tập: Tính chất hóa học của oxit và axit SGK trang 21 file Word, pdf hoàn toàn miễn phí!

Rate this post