[Sách Giải] Listening (trang 52-53 SGK Tiếng Anh 11 mới)

Chào mừng bạn đến với cdntravinh.edu.vn trong bài viết về Listening unit 9 lớp 11 trang 52 chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 11: tại đây

Xem thêm các sách tham khảo liên quan:

  • Giải Sách Bài Tập Tiếng Anh Lớp 11 Mới
  • Sách Giáo Viên Tiếng Anh Lớp 11 Tập 1
  • Sách Giáo Viên Tiếng Anh Lớp 11 Tập 2
  • Sách giáo khoa tiếng anh 11 nâng cao
  • Học tốt tiếng anh 11 nâng cao
  • Sách Bài Tập Tiếng Anh Lớp 11 Nâng Cao

Unit 9 lớp 11: Listening

1. Discuss with a partner. (Thảo luận với bạn bên cạnh.)

All these problems currently exist in big cities in Viet Nam like Ha Noi and Ho Chi Minh City.

It’s likely that many of them will be solved in the next twenty years, as local authorities are taking measures to deal with them step by step.

2. Listen to a talk on predictions about our future citics. Underline the words or phrases that you hear. (Hãy nghe cuộc nói chuyện nói về những dự đoán về những thành phố tương lai của chúng ta. Gạch dưới những từ / cụm từ em nghe được.)

Bài nghe:

a. pessimistic b. optimistic d. global warming e. overcrowded h. available

Nội dung bài nghe:

People have very different opinions about the cities of the futureỂ Those who are pessimistic think that’s our cities will become more and more polluted, so they will no longer be safe and healthy places to live in. Pessimists point out that both global warmine and pollution have increased rapidly over the past twenty years, but governments have no effective ways to control themẵ There are no signs that this problem will be solved in the future. In addition, more and more people are leaving the countryside and moving to big cities to look for workỗ As a result, cities will become overcrowded. This means there will be more people, more waste and heavier traffice. All these factors will lead to more pollution.

On the other hand, optimistic people believe that city dwellers will have a better life thanks to important achievements in technology and medicine. Modern machines and well-equipped hospitals in cities will provide better, quicker and more effective treatment for people. How about environmental problems? Optimists also think that scientists will find ways to cut down the cost of renewable energy sources and make them available to everybody. They hope that these energy sources will step by step replace fossil fuels such as gas, coal and oil in the next twenty years. Then city dwellers will live in a cleaner and healthier environment.

Hướng dẫn dịch:

Mọi người có ý kiến rất khác nhau về các thành phố trong tương lai. Những người bi quan nghĩ rằng các thành phố của chúng ta ngày càng trở nên ô nhiễm, vì vậy đó sẽ không còn là những nơi an toàn và lành mạnh để sinh sống. Những người bi quan chỉ ra rằng cả hai sự nóng lên toàn cầu và ô nhiễm đều tăng nhanh trong 20 năm qua, nhưng chính phủ không có cách nào hiệu quả để kiểm soát chúng. Không có dấu hiệu cho thấy vấn đề này sẽ được giải quyết trong tương lai. Thêm vào đó, ngày càng có nhiều người rời bỏ nông thôn và di chuyển đến các thành phố lớn để tìm việc làm. Kết quả là các thành phố sẽ trở nên quá tải. Điều này có nghĩa là sẽ có nhiều người hơn, lãng phí nhiều hơn và giao thông nhiều hơn. Tất cả những yếu tố này sẽ dẫn đến tình trạng ô nhiễm nhiều hơn.

Mặt khác, những người lạc quan cho rằng người dân thành thị sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn nhờ những thành tựu quan trọng trong công nghệ và y học. Các máy móc hiện đại và các bệnh viện được trang bị tốt tại các thành phố sẽ cung cấp phương pháp điều trị tốt hơn, nhanh hơn và hiệu quả hơn cho người dân. Làm thế nào về các vấn đề môi trường? Những người lạc quan cũng cho rằng các nhà khoa học sẽ tìm cách giảm chi phí của các nguồn năng lượng tái tạo và sẵn sàng cho mọi người. Họ hy vọng những nguồn năng lượng này sẽ từng bước thay thế các nhiên liệu hoá thạch như khí đốt, than đá và dầu trong vòng 20 năm tới. Sau đó, cư dân thành phố sẽ sống trong một môi trường sạch sẽ và lành mạnh hơn.

3. Listen again. Decide which of the following predictions will come true (T) and which will not (NT), according to the two kinds of viewpoints. Tick the correct box. (Nghe lại lần nữa và xem thử những dự đoán dưới đây sẽ trở thành sự thật (T) hay không theo hai loại quan điểm trong đoạn băng. Đánh dấu chọn ô đúng.)

Bài nghe:

1. T 2. NT 3. NT 4. T 5. T 6. T 7. NT

4. Listen again and complete the summaries of the two viewpoints. (Nghe lại đoạn băng và hoàn thành bản tóm tắt theo hai quan điểm.)

Bài nghe:

1. healthy, effective, overcrowded, heavier.

2. medicine. Renewable, fossil.

5. Which viewpoint do you agree with, the optimistic or pessimistic? Provide your reasons. (Em đồng ý với quan điểm nào — lạc quan hay bi quan? Hãy đưa ra lý do.)

– Các bạn dựa vào nội dung bài nghe và phần dịch để làm bài này.

Rate this post
Xem thêm  Unit 5 lớp 12: Writing | Hay nhất Giải bài tập Tiếng Anh 12 mới