Giải bài 5.14, 5.15, 5.16, 5.17 trang 37, 38 Sách bài tập hóa học 11

Chào mừng bạn đến với cdntravinh.edu.vn trong bài viết về Giải bài tập hóa 11 trang 37 chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

Bài tập 5.14 trang 37 sách bài tập(SBT) hóa học 11

5.14. Đốt cháy hoàn toàn 2,86 g hỗn hợp gồm hexan và octan người ta thu được 4,48 lít C02 (đktc).

Xác định phần trăm về khối lượng của từng chất trong hỗn hợp ankan mang đốt.

Hướng dẫn trả lời:

Bài tập 5.15 trang 37 sách bài tập(SBT) hóa học 11

5.15. Một loại xăng là hỗn hợp của các ankan có công thức phân tử là ({C_7}{H_{16}}) và ({C_8}{H_{18}}). Để đốt cháy hoàn toàn 6,95 g xăng đó phải dùng vừa hết 17,08 lít 02 (lấy ở đktc).

Xác định phần trăm về khối lượng của từng chất trong loại xăng đó.

Hướng dẫn trả lời:

Đặt lượng ({C_7}{H_{16}}) là x mol, lượng ({C_8}{H_{18}}) là y mol.

100x + 114y = 6,95 (1)

({C_7}{H_{16}} + 11{O_2} to 7C{O_2} + 8{H_2}O)

x mol 11x mol

(2{C_8}{H_{18}} + 25{O_2} to 16C{O_2} + 18{H_2}O)

y mol 12,5 y mol

11x + 12,5y = (frac{{17,08}}{{22,4}}) = 0,7625 (2)

Từ (1) và (2), tìm được x = 0,0125 ; y = 0,05.

% về khối lượng của C7H16: (frac{{0,0125.100}}{{6,95}}). 100% = 18,0%.

% về khối lượng của C8H18 : 100% – 18% = 82,0%.

Bài tập 5.16 trang 37 sách bài tập(SBT) hóa học 11

5.16. Hỗn hợp M chứa hai ankan kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Để đốt cháy hoàn toàn 22,20 g M cần dùng vừa hết 54,88 lít 02 (lấy ở đktc).

Xem thêm  Giải bài 1 2 3 4 5 trang 145 sgk Hóa Học 12

Xác định công thức phân tử và phần trăm về khối lượng của từng chất trong hỗn hợp

Hướng dẫn trả lời:

Cách 1:

Giả sử trong 22,2 g hỗn hợp M có x mol ({C_n}{H_{2n + 2}}) và y mol ({C_{n + 1}}{H_{2n + 4}}):

(14n + 2)x + (14n + 16)y = 22,2 (1)

({C_n}{H_{2n + 2}} + frac{{3n + 1}}{2}{O_2} to nC{O_2} + (n + 1){H_2}O)

x mol (frac{{3n + 1}}{2})x mol

({C_{n + 1}}{H_{2n + 4}} + frac{{3n + 4}}{2}{O_2} to (n + 1)C{O_2} + (n + 2){H_2}O)

y mol (frac{{3n + 4}}{2})y mol

Số mol ({O_2}) = (frac{{(3n + 1)x + (3n + 4)y}}{2} = frac{{54,88}}{{22,4}} = 2,45(mol))

( Rightarrow (3n + 1)x + (3n + 4)y = 4,9(2))

Nhân (2) với 14: (42n + 14)x + (42n + 56)y = 68,6 (2′)

Nhân (1) với 3: (42n + 6)x + (42n + 48)y = 66,6 (1′)

Lấy (2′) trừ đi (1′): 8x + 8y = 2

x + y =0,25

Biến đổi (2) : 3n(x + y) + x + 4y = 4,9

Thay x + y = 0,25 0,75n + 0,25 + 3y = 4,9

( Rightarrow ) 3y = 4,65 – 0,75n

y = 1,55 – 0,25n

Vì 0 < y < 0,25 ( Rightarrow ) 0 < 1,55 – 0,25n < 0,25

5,2 < n < 6,2

n = 6 ( Rightarrow ) y = 1,55 – 0,25.6 = 5.({10^{ – 2}})

x = 0,25 – 5.({10^{ – 2}}) = 0,2

% về khối lượng ({C_6}{H_{14}}) trong hỗn hợp M: (frac{{0,2.86}}{{22,2}}). 100% = 77,48%.

% về khối lượng ({C_7}{H_{16}}) trong hỗn hợp M: 100% – 77,48% = 22,52%.

Cách 2:

Đặt công thức chung của hai ankan là ({C_{overline n }}{H_{2overline n + 2}})

({C_{overline n }}{H_{2overline n + 2}} + frac{{3overline n + 1}}{2}{O_2} to overline n C{O_2} + (overline n + 1){H_2}O)

Theo phương trình : Cứ (14({overline n }) + 2)g ankan tác dụng với (frac{{3overline n + 1}}{2}) mol ({O_2})

Theo đầu bài : cứ 22,2 g ankan tác dụng với (frac{{54,88}}{{22,4}}) mol ({O_2})

(frac{{14overline n + 2}}{{22,2}} = frac{{3overline n + 1}}{{2.2,45}} Rightarrow overline n = 6,2)

Vậy công thức phân tử hai ankan là ({C_6}{H_{14}}) và ({C_7}{H_{16}})

Xem thêm  Lý thuyết về hóa trị - hoahoc247.com

Đặt lượng ({C_6}{H_{14}}) là x mol, lượng ({C_7}{H_{16}}) là y mol

(left{ begin{array}{l}86{rm{x}} + 100y = 22,2\frac{{6{rm{x + 7y}}}}{{x + y}} = 6,2end{array} right. Rightarrow left{ begin{array}{l}x = {2.10^{ – 1}}\y = {5.10^{ – 2}}end{array} right.)

Từ đó, tính được ({C_6}{H_{14}}) chiếm 77,48% ; ({C_7}{H_{16}}) chiếm 22,52% khối lượng hỗn hợp M.

Bài tập 5.17 trang 38 sách bài tập(SBT) hóa học 11

5.17. Hỗn hợp X chứa ancol etylic (C2H5OH) và hai ankan kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Khi đốt cháy hoàn toàn 18,9 g X, thu được 26,10 g H20 và 26,88 lít C02 (đktc).

Xác định công thức phân tử và phần trăm về khối lượng của từng ankan trong hỗn hợp X.

Hướng dẫn trả lời:

Công thức của hai ankan là C6H14 và C7H16.

Đặt lượng C6H14 là a mol, lượng C7H16 là b mol :

(left{ begin{array}{l}a + b = 0,15\86{rm{a}} + 100b = 18,9 – 46.0,1 = 14,3end{array} right. Rightarrow left{ begin{array}{l}a = 0,05\b = 0,1end{array} right.)

% về khối lương của C6H14 : (frac{{0,05.86}}{{18,9}}). 100% = 22,75%.

% về khối lượng của C7H16 : (frac{{0,1.100}}{{18,9}}). 100% = 52,91%.

Giaibaitap.me

Rate this post