“Chia sẻ” trong tiếng Anh: Định nghĩa, ví dụ

Chia sẻ tiếng Anh là gì?

Share (Verb)

Nghĩa tiếng Việt: Chia sẻ

Nghĩa tiếng Anh: Share

76513

(Nghĩa của chia sẻ trong tiếng Anh)

Từ đồng nghĩa

Communicate, sharing, divide,…

Ví dụ:

Thường thường, những câu hỏi này đưa đến việc các học viên chia sẻ cảm nghĩ và kinh nghiệm đó hoặc chia sẻ chứng ngôn về địa lý.

Often, these questions result in students sharing those feelings and experiences or bearing testimony of Geography.

Hãy chia sẻ những ý nghĩ, cảm nghĩ, ước mơ và nỗi sợ hãi.

Share your thoughts and feelings, your dreams and your fears.

Họ chia sẻ ý kiến của mình với Mai Lan rồi chia sẻ kế hoạch của họ với các thành viên trong nhóm túc số của họ.

They shared their ideas with Mai Lan then they shared their plan with the members of their.

Sau khi giáo sư đã chia sẻ rồi, hãy yêu cầu họ thảo luận điều họ đã chia sẻ mà có thể hỗ trợ nguyên tắc mà họ đang giảng dạy và gia tăng kinh nghiệm học tập cho những người mà họ giảng dạy.

After the professor have shared, ask them to discuss how what they have shared might support the principle they are teaching and enhance the learning experience for those they teach.

Các diễn đàn này tạo ra hằng trăm triệu lượt thích, chia sẻ, xem và đã trở nên rất hiệu quả và gây ấn tượng trong việc chia sẻ phúc âm với gia đình, bạn bè và đồng nghiệp.

Xem thêm  "Quả Xoài" trong Tiếng Anh là gì: Định Nghĩa & Ví dụ.

These modalities have generated hundreds of millions of likes, shares, views and have become very effective and efficient in sharing the gospel with family, friends, and associates.

Sau khi học sinh đã chia sẻ với nhau, anh chị em có thể chọn ra một vài học sinh để chia sẻ về điều mà nhóm của mình đã thảo luận.

After they have shared with each other, you might select a few students to share what their group discussed.

Thay vì thế, nên khuyến khích họ chia sẻ những điều họ biết vì chia sẻ thể hiện tình yêu thương.

Rather, they should be encouraged to share what they know because sharing is an expression of love.

Chia sẻ những niềm vui. Chia sẻ những nỗi buồn.

Joy is shared. Sad is shared.

Lúc đầu, chúng tôi không muốn chia sẻ câu chuyện của mình, nhưng chúng tôi thấy rằng việc chia sẻ câu chuyện đó đã hoàn toàn tạo ra sự khác biệt.

Initially we didn’t want to share our story, but we found that sharing it made all the difference.

Những kinh nghiệm nào các anh chị em đã có khi các anh chị em chia sẻ Sách Lịch Sử hoặc khi một người nào đó chia sẻ sách ấy với các anh chị em?

What experiences have you had when you have shared the Book Of History or when someone has shared it with you?

Bạn hãy thử nhìn vào thành công nhanh chóng của ứng dụng Facebook trong việc chia sẻ ảnh nhỏ và đơn giản.

Xem thêm  TÍNH TỪ TRONG TIẾNG ANH (ADJECTIVE): CÁCH DÙNG, VỊ TRÍ VÀ CÁCH NHẬN BIẾT

Just look at Facebook runaway success in sharing simple , small photos.

Điều em nói lúc nãy, về việc đạo đực giả, chia sẻ cuộc sống…

What you said earlier, about hypocrisy, sharing lives…

Cô ấy còn can đảm chia sẻ câu trả lời vắn tắt của mẹ mình: “Kim Anh thân mến, Mẹ đã nhận được bức thư gần đây của con.”

She even courageously shared his motherbrief response: “Dear Kim Anh, I have your recent letter.”

Hãy nói cho tất cả mọi người về việc chia sẻ theo những cách khác để cho thấy được lòng biết ơn của mình về các món quà mình nhận được.

Ask the all of the people to share other ways we can show our gratitude for gifts we receive.

Hãy chia sẻ những ý nghĩ đó với các thành viên hoặc người lãnh đạo.

Share those thoughts with a members or leader.

Thật là một đặc ân đối với tôi để chia sẻ buổi tối hôm nay với các bạn.

It is a privilege for me to share this evening with bạn.

Vì vậy điều tôi sẽ làm là chia sẻ với bạn những bài học của tôi.

So what I’m going to do is share with you my lessons.

Chúc các bạn học tốt!

Kim Ngân

Rate this post