Giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 210 Sách giáo khoa Hóa học 11

Chào mừng bạn đến với cdntravinh.edu.vn trong bài viết về Bài 1 trang 210 hóa 11 chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

Bài 1 trang 210 sgk hóa học 11

Thế nào là axit cacbonxylic? Viết công thức cấu tạo, gọi tên các axit có công thức phân tử C4H8O2.

Hướng dẫn giải:

Axit cacbonxylic: là những hợp chất hữu cơ mà phân tử có nhóm cacboxyl R(COOH)nliên kết trực tiếp với nguyên tử cacbon hoặc nguyển tử hidro.

CH3-CH2-CH2-COOH :axit butiric

CH3-CH(CH3)-COOH :axit íobutiric

Bài 2 trang 210 sgk hóa học 11

Từ công thức cấu tạo, hãy giải thích tại sao axit fomic có tính chất của một anđehit.

Hướng dẫn giải:

Axit fomic có công thức cấu tạo :

Phân tử có nhóm -CH=O, do đó, nó có tính chất của anđehit.

Bài 3 trang 210 sgk hóa học 11

Từ metan và các chất vô cơ cần thiết khác có thể điều chế được axit fomic, axit axetic. Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra.

Hướng dẫn giải:

giai bai 1 2 3 4 5 6 7 trang 210 sach giao khoa hoa hoc 11 2 1516513125

Bài 4 trang 210 sgk hóa học 11

Chất Y có công thức phân tử C4H8O2 tác dụng với NaOH tạo thành chất Z (C4H7O2Na). Vậy Y thuộc loại hợp chất nào sau đây?

A. Anđehit.

B. Axit.

C. Ancol.

D. Xeton.

Hướng dẫn giải:

Đáp án : B

Bài 5 trang 210 sgk hóa học 11

Để trung hòa 150,0 gam dung dịch 7,40% của axit no, mạch hở, đơn chức X cần dùng 100,0 ml dung dịch NaOH 1,50M. Viết công thức cấu tạo và gọi tên của chất X.

Xem thêm  Hoá học 9 Bài 13: Luyện tập chương 1 Các loại hợp chất vô cơ Giải

Hướng dẫn:

Maxit = = 74 (g/mol)

CTPT của axit là C3H6O2

CTCT : CH3CH2COOH : axit propionic (axit propanoic).

Bài 6 trang 210 sgk hóa học 11

Trung hòa 16,60gam hỗn hợp gồm axit axetic và axit fomic bằng dung dịch natri hiđroxit thu được 23,20 gam hỗn hợp hai muối.

a) Viết phương trình hóa học của các phản ứng ở dạng phân tử và ion rút gọn.

b) Xác định thành phần phần trăm khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp trước và sau phản ứng.

Hướng dẫn giải:

a) CH3COOH + NaOH -> CH3COONa + H2O

HCOOH + NaOH -> HCOONa + H2O

b) Khối lượng muối tăng so với khối lượng của axit : 6,60 gam.

Đặt x là số mol axit axetic ; y là số mol axit fomic

RCOOH à RCOONa : ta có ∆M = 22,0 (g/mol)

22,0(x+y) = 6,6 à x + y = 0,300 (1)

60,0x + 46,0y = 16,60 (2)

Giải hệ (1) và (2) ta được x = 0,200 ; y = 0,100

% HCOOH = 27,7% ; %CH3COOH = 72,3%.

%HCOONa = 29,3% ; %CH3COONa = 70,7%

Bài 7 trang 210 sgk hóa học 11

Đun 12,0 gam axit axetic với một lượng dư ancol etylic ( có axit H2SO4 đặc làm xúc tác ). Đến khi dừng thí nghiệm thu được 12,3 gam este.

a) Viết phương trình hóa học của phản ứng.

b) Tính phần trăm khối lượng của axit đã tham gia phản ứng este hóa.

Hướng dẫn:

Phần trăm khối lượng của axit đã tham gia phản ứng : 70,0%

CH3COOH + C2H5OH <=> CH3COOC2H5 + H2O

neste = naxit phản ứng = = 0,14o mol;

nCH3COOH = 0,200 mol

Phần trăm khối lượng của axit đã tham gia phản ứng: . 100% = 70%

Xem thêm  Bảng Hóa Trị Hóa Học Cơ Bản & Quy Tắc Hóa Trị Dễ Nhớ Nhất

Giaibaitap.me

Rate this post