Unit 6 Getting started lớp 7 trang 60, 61 | Tiếng Anh 7 Global Success

Chào mừng bạn đến với cdntravinh.edu.vn trong bài viết về Tiếng anh lớp 7 trang 60 chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

Với giải Unit 6 Getting started lớp 7 trang 60, 61 Tiếng Anh 7 Global Success chi tiết trong Unit 6: A visit to a school giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập Tiếng anh 7. Mời các bạn đón xem:

Giải Tiếng anh lớp 7 Unit 6: A visit to a school

A visit to Binh Minh Lower Secondary School

Bài 1 trang 60 sgk Tiếng anh 7: Listen and read.

(Nghe và đọc.)

Phong: What are you doing, Mi?

Mi: I’m preparing to visit Binh Minh Lower Secondary School.

Phong: Sounds great! I think that’s one of the best schools in my neighbourhood. Who is going with you and when?

Mi: My teacher and my classmates. We’re going in the afternoon.

Phong: I see. What will you do there?

Mi: Well, I think we’ll visit the school library, the computer room, and the gym. We’ll meet the students and share ideas for a project in our English class.

Phong: That’s interesting. What else will you do there?

Mi: We’ll meet the members of their Go Green Club and take photos of the school.

Phong: Fantastic! So don’t forget to take your camera.

Mi: I almost forgot. Thanks for reminding me.

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Phong: Mi ơi bạn đang làm gì vậy?

Mi: Tớ đang chuẩn bị đến thăm trường THCS Bình Minh.

Phong: Nghe hay quá! Tớ nghĩ đó là một trong những trường tốt nhất ở đây. Ai sẽ đi với cậu và khi nào?

Mi: Giáo viên của tớ và các bạn cùng lớp của tớ. Chúng tớ sẽ đi vào buổi chiều.

Phong: Ra vậy. Cậu sẽ làm gì ở đó?

Mi: À, tớ nghĩ chúng tớ sẽ đến thăm thư viện của trường, phòng máy tính và phòng tập thể dục. Chúng tớ sẽ gặp gỡ các học sinh và chia sẻ ý tưởng cho một dự án trong lớp học tiếng Anh của chúng mình.

Xem thêm  Unit 9 lớp 12 Language Focus - Ngữ pháp Deserts - HOC247

Phong: Thật thú vị. Cậu sẽ làm gì khác ở đó?

Mi: Chúng tớ sẽ gặp các thành viên của Câu lạc bộ Go Green của họ và chụp ảnh trường.

Phong: Tuyệt vời! Vì vậy, đừng quên mang theo máy ảnh của cậu.)

Mi: Suýt nữa thì quên. Cảm ơn vì đã nhắc tớ.

Bài 2 trang 61 sgk Tiếng anh 7: Read the conversation again and answer the questions by circling A, B, or C.

(Đọc lại đoạn hội thoại và trả lời các câu hỏi bằng cách khoanh tròn A, B hoặc C)

1. What are they talking about? (Họ đang nói về cái gì?)

A. A visit to a computer room. (Một chuyến tham quan một phòng máy tính.)

B. A visit to a school. (Một chuyến tham quan đến một trường học.)

C. A visit to a school library. (Chuyến thăm thư viện trường học.)

2. Who is going to visit the school? (Ai sẽ đến thăm trường?)

A. Mi and her teacher. (Mi và giáo viên.)

B. Mi and her classmates. (Mi và các bạn cùng lớp.)

C. Mi, her teacher and her classmates. (Mi, giáo viên của cô ấy và các bạn cùng lớp của cô ấy.)

3. Where is the school? (Trường học ở đâu?)

A. In the city. (Trong thành phố.)

B. In the countryside. (Ở nông thôn.)

C. In Phong’s neighbourhood. (Ở khu phố của Phong.)

4. When are they going? (Khi nào họ đi?)

A. In the morning. (Vào buổi sáng.)

B. In the afternoon. (Vào buổi chiều.)

C. At noon. (Vào buổi trưa.)

Trả lời:

1. B

2. C

3. C

4. B

1. B: What are they talking about? – A visit to a school.

(Họ đang nói về điều gì? – Một chuyến tham quan đến một trường học.)

Thông tin: … I’m preparing to visit Binh Minh Lower Secondary School.

(Tớ chuẩn bị đến thăm trường THCS Bình Minh.)

2. C: Who is going to visit the school? => Mi, her teacher and her classmates.

(Ai sẽ đi đến thăm trường học? – Mi, cô giáo và các bạn cùng lớp của Mi.)

Thông tin: … My teacher and my classmates.

Xem thêm  You Are Welcome or You Are Welcomed? (Helpful Examples)

(Giáo viên của tớ và các bạn cùng lớp của tớ.)

3. C: Where is the school? – In Phong’s neighbourhood.

(Ngôi trường đó ở đâu? – Trong khu phố của Phong.)

Thông tin: Phong: … I think that’s one of the best schools in my neighbourhood.

(Tớ nghĩ đó là một trong những trường tốt nhất trong khu phố của tôi.)

4. B: When are they going? – In the afternoon.

(Khi nào họ đi? – Vào buổi chiều.)

Thông tin: Mi: We’re going in the afternoon. (Chúng tớ sẽ đi vào buổi chiều.)

Bài 3 trang 61 sgk Tiếng anh 7: Name these places, using the words and phrases from the box.

(Gọi tên những địa điểm này, sử dụng các từ và cụm từ trong hộp.)

Trả lời:

1. gym (phòng tập thể dục)

2. computer room (phòng máy tính)

3. school garden (vườn trường)

4. playground (sân chơi)

5. school library (thư viện trường)

Bài 4 trang 61 sgk Tiếng anh 7: Complete the sentences with the words and phrases in 3.

(Hoàn thành các câu với các từ và cụm từ trong 3.)

1. The school ______ is very small, so not many children can play in it.

2. We learn how to use the Internet in the ______ twice a week.

3. They have school meetings in the ______ when it rains.

4. There are a lot of books, magazines, and newspapers in the ______

5. Our class usually waters the vegetables in the ______ on Friday afternoons.

Trả lời:

1. The school play ground is very small, so not many children can play in it.

(Sân chơi của trường rất nhỏ nên không có nhiều trẻ em có thể chơi trong đó.)

2. We learn how to use the Internet in the computer room twice a week.

(Chúng tôi học cách sử dụng Internet trong phòng máy hai lần một tuần.)

3. They have school meetings in the gym when it rains.

(Họ có buổi chào cờ trong phòng tập thể dục khi trời mưa.)

4. There are a lot of books, magazines, and newspapers in the school library.

Xem thêm  ĐỌC SÁCH TIẾNG ANH GỐC, HAY ĐỌC SÁCH DỊCH?

(Có rất nhiều sách, tạp chí và báo trong thư viện của trường.)

5. Our class usually waters the vegetables in the school gardenon Friday afternoons.

(Lớp chúng tôi thường tưới rau trong vườn trường vào các buổi chiều thứ Sáu.)

Bài 5 trang 61 sgk Tiếng anh 7: Work in pairs. Ask and answer questions about Nick’s timetable, using when and where.

(Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời các câu hỏi về thời gian biểu của Nick, sử dụng khi nào và ở đâu.)

Example: (Ví dụ)

A: When does Nick have maths?

(Khi nào Nick có môn toán?)

B: At 8 a.m. on Monday, Tuesday, and Friday.

(Lúc 8 giờ sáng thứ Hai, thứ Ba và thứ Sáu.)

A: And where does he have it?

(Và bạn ấy học môn này ở đâu?)

B: In his classroom, room 302.

(Trong lớp học của bạn ấy, phòng 302.)

Trả lời:

1. A: When does Nick have Biology?

(Nick có môn Khoa học khi nào?)

B: At 9 a.m. on Thursday.

(Vào 9 giờ sáng thứ Bảy.)

A: And where does he have it?

(Cậu ấy có nó ở đâu?)

B: In his science lab.

(Ở phòng thí nghiệm khoa học.)

2. A: When does Nick have History?

(Nick có môn Lịch sử khi nào?)

B: At 3 p.m. on Monday and Thursday.

(Vào 3 giờ chiều thứ Hai và thứ Năm.)

A: And where does he have it?

(Cậu ấy có nó ở đâu?)

B: In his school library.

(Trong thư viện trường cậu ấy.)

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng anh lớp 7 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

Từ vựng Unit 6 Tiếng Anh lớp 7

Unit 6 A Closer Look 1 lớp 7 trang 62

Unit 6 A Closer Look 2 lớp 7 trang 63, 64

Unit 6 Communication lớp 7 trang 64, 65

Unit 6 Skills 1 lớp 7 trang 66

Unit 6 Skills 2 lớp 7 trang 67

Unit 6 Looking back lớp 7 trang 68

Unit 6 Project lớp 7 trang 69

Xem thêm các bài giải SGK Tiếng Anh lớp 7 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

Unit 5: Food and drink

Unit 6: A visit to a school

Review 2

Unit 7: Traffic

Unit 8: Films

Rate this post