Tiếng Anh 7 Unit 2: Culture trang 28 – Friends plus (Chân trời sáng

Chào mừng bạn đến với cdntravinh.edu.vn trong bài viết về Tiếng anh lớp 7 tập 2 trang 28 chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

Lời giải bài tập Unit 2 lớp 7 Culture trang 28 trong Unit 2: Communication Tiếng Anh 7 Friends plus sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 7 Unit 2: Communication.

Tiếng Anh 7 Unit 2: Culture trang 28 – Friends plus (Chân trời sáng tạo)

Video Giải Tiếng Anh 7 Unit 2 Culture – Chân trời sáng tạo – Cô Phạm Huyền (Giáo viên VietJack)

1 (trang 28 sgk Tiếng Anh 7 Friends plus)Read and listen to the text and complete the table (Đọc và nghe văn bản và hoàn thành bảng)

Bài nghe:

Hướng dẫn giải:

Ranks in Asia

EPI score

Countries

1

611

Singapore

2

562

the Philippines

13

473

Viet Nam

Hướng dẫn dịch:

Mọi người thường nói về tiếng Anh như một ngôn ngữ. Hơn 350 triệu người trên thế giới nói tiếng Anh như ngôn ngữ đầu tiên của họ và hơn 900 triệu người nói tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai.

Education First (EF) là một công ty giáo dục quốc tế tại Hoa Kỳ. Nó đã đưa ra chỉ số English Proficiericy (EPI) vào năm 2011. Nó xếp hạng mức độ mà những người nói tiếng Anh không phải là bản ngữ có thể nói ngôn ngữ này ở quốc gia của họ.

Trong phiên bản gần đây nhất của chỉ số EF cho khu vực châu Á, Singapore đứng thứ nhất – điểm EPI của nước này là 611. Đứng thứ hai là Philippines với điểm EPI là 562, Việt Nam đứng thứ 13 với điểm EPI là 473.

Ở Việt Nam, sự phát triển về hầu hết các mặt đều cần có vốn tiếng Anh tốt hơn. Nhiều người quan tâm đến việc học tiếng Anh. Hy vọng rằng EPI ở Viét Nam sẽ cao hơn trong những năm tới.

2 (trang 28 sgk Tiếng Anh 7 Friends plus)Read the text again and write True or False. (Đọc lại văn bản và viết Đúng hoặc Sai.)

Hướng dẫn giải:

1. True

2. False

3. False

4. False

5. True

Hướng dẫn dịch:

1. Hơn một tỷ người nói tiếng Anh trên thế giới.

2. EF sản xuất EPI đầu tiên vào năm 2020.

3. Gần đây, điểm EPI của Vièt Nam cao hơn Philippines.

4. Với điểm EPi là 611, Singapore đứng đầu thế giới.

5. Ngày càng nhiều người Việt Nam thích học tiếng Anh.

3 (trang 28 sgk Tiếng Anh 7 Friends plus)YOUR CULTURE (Văn hoá của bạn)

Work in groups. Ask and answer the questions with a partner. (Làm việc nhóm. Hỏi và trả lời các câu hỏi với một bạn.)

Hướng dẫn giải:

1. When do you often speak English?

– I often speak English when I meet foreigners.

2. Do you speak English with your parents?

– No, I don’t.

3. What do you use English for?

– I use English for communication and watching films.

4. How well do you think you speak English?

– I think I speak English well.

5. Do you intend to study abroad? Where? Do people there speak English?

– No, I don’t.

Hướng dẫn dịch:

1. Bạn thường nói tiếng Anh khi nào?

– Tôi thường nói tiếng Anh khi gặp người nước ngoài.

2. Bạn có nói tiếng Anh với cha mẹ của bạn không?

– Không, tôi không.

3. Bạn sử dụng tiếng Anh để làm gì?

– Tôi sử dụng tiếng Anh để giao tiếp và xem phim.

4. Bạn nghĩ mình nói tiếng Anh tốt đến mức nào?

– Tôi nghĩ rằng tôi nói tiếng Anh tốt.

5. Bạn có ý định đi du học không? Ở đâu? Mọi người ở đó có nói tiếng Anh không?

– Không, tôi không.

4 (trang 28 sgk Tiếng Anh 7 Friends plus)USE IT! (Sử dụng nó)

Use your answers from exercise 3 to write a text (60-80 words) describing your use of English in daily life. (Sử dụng các câu trả lời của bài tập 3 để viết một đoạn văn (60-80 từ) mô tả việc sử dụng tiếng Anh của bạn trong cuộc sống hàng ngày)

Hướng dẫn giải:

I like learning English. I often speak English when I meet foreigners. I don’t speak English at home because my parents don’t speak English. I use English for communication, listening to music and watching films. However, I love living near my family, so I don’t want to study abroad.

Hướng dẫn dịch:

Tôi thích học tiếng Anh. Tôi thường nói tiếng Anh khi gặp người nước ngoài. Tôi không nói được tiếng Anh ở nhà vì bố mẹ tôi không nói được tiếng Anh. Tôi sử dụng tiếng Anh để giao tiếp, nghe nhạc và xem phim. Tuy nhiên, tôi thích sống gần gia đình nên tôi không muốn đi du học.

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 7 Friends plus sách Chân trời sáng tạo hay khác:

 • Từ vựng Unit 2 lớp 7

 • Vocabulary (trang 20, 21 Tiếng Anh lớp 7): 1. Match the words in blue in the communication survey with pictures A-J … 2. Do the survey and compare your answers with your partner’s …

 • Reading (trang 22 Tiếng Anh lớp 7): 1. Read the article. Which of topics A-E are in the text? … 2. Read and listen to the article. Write True or False …

 • Language Focus (trang 23 Tiếng Anh lớp 7): 1. Complete the sentences with the words in the box … 2. Read the Study Strategy. Then write the “ing” form of the verbs …

 • Vocabulary and Listening (trang 24 Tiếng Anh lớp 7): 1. Listen and match phrases A-H with what you hear (1-8) … 2. Match 1-6 with a-f. Listen and check …

 • Language Focus (trang 25 Tiếng Anh lớp 7): 1. Match questions 1-4 with answers a-d … 2. PRONUNCIATION. Diphthongs …

 • Speaking (trang 26 Tiếng Anh lớp 7): 1. Complete the dialogue with the phrases in the box … 2. Read the Key Phrases. Cover the dialogue and try to remember who says the phrases …

 • Writing (trang 27 Tiếng Anh lớp 7): 1. Read the language survey report. How many people are there in the class? … 2. Complete the Key Phrases from the text …

 • Puzzles and games (trang 29 Tiếng Anh lớp 7): 1. Complete the puzzle with words about communication … 2. Work in groups. Order the words to make present continuous sentences …

 • Extra listening and speaking 2 (trang 107)1. Match types of information 1-5 with details a-e… 2. Listen and write what you hear. Then listen again and repeat …..

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 7 tại khoahoc.vietjack.com

 • Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 7 có đáp án
Rate this post
Xem thêm  Tiếng Anh 7 Unit 3 Skills 1 (trang 34) | Tiếng Anh 7 Global Success