Giải bài tập Tiếng Anh lớp 7 cả ba sách – Haylamdo

Chào mừng bạn đến với cdntravinh.edu.vn trong bài viết về Giải sgk tiếng anh 7 chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

Haylamdo biên soạn và sưu tầm lời giải Tiếng Anh 7 chính xác và chi tiết nhất được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh lớp 7 sách mới Kết nối tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng tạo giúp học sinh lớp 7 học tốt môn Tiếng Anh 7 hơn.

Danh mục Giải Tiếng Anh lớp 7 sách mới

Mục lục Giải bài tập Tiếng Anh lớp 7 Kết nối tri thức

Unit 1: Hobbies

 • Từ vựng Unit 1 lớp 7

 • Getting Started (trang 8, 9)

 • A Closer Look 1 (trang 10, 11)

 • A Closer Look 2 (trang 11, 12)

 • Communication (trang 13)

 • Skills 1 (trang 14)

 • Skills 2 (trang 15)

 • Looking Back (trang 16)

 • Project (trang 17)

Unit 2: Healthy living

 • Từ vựng Unit 2 lớp 7

 • Getting Started (trang 19)

 • A Closer Look 1 (trang 20)

 • A Closer Look 2 (trang 21, 22)

 • Communication (trang 22)

 • Skills 1 (trang 23)

 • Skills 2 (trang 24, 25)

 • Looking Back (trang 26)

 • Project (trang 27)

Unit 3: Community service

 • Từ vựng Unit 3 lớp 7

 • Getting Started (trang 28, 29)

 • A Closer Look 1 (trang 30, 31)

 • A Closer Look 2 (trang 31, 32)

 • Communication (trang 32, 33)

 • Skills 1 (trang 34)

 • Skills 2 (trang 34)

 • Looking Back (trang 35, 36)

 • Project (trang 37)

Review 1

 • Language (trang 38)

 • Skills (trang 39)

Unit 4: Music and arts

 • Từ vựng Unit 4 lớp 7

 • Getting Started (trang 40, 41)

 • A Closer Look 1 (trang 42)

 • A Closer Look 2 (trang 43, 44)

 • Communication (trang 45)

 • Skills 1 (trang 46)

 • Skills 2 (trang 47)

 • Looking Back (trang 48)

 • Project (trang 49)

Unit 5: Food and drink

 • Từ vựng Unit 5 lớp 7

 • Getting Started (trang 50, 51)

 • A Closer Look 1 (trang 52)

 • A Closer Look 2 (trang 53, 54)

 • Communication (trang 55)

 • Skills 1 (trang 56)

 • Skills 2 (trang 57)

 • Looking Back (trang 58)

 • Project (trang 59)

Unit 6: A visit to a school

 • Từ vựng Unit 6 lớp 7

 • Getting Started (trang 60, 61)

 • A Closer Look 1 (trang 62)

 • A Closer Look 2 (trang 63, 64)

 • Communication (trang 64, 65)

 • Skills 1 (trang 66)

 • Skills 2 (trang 67)

 • Looking Back (trang 68)

 • Project (trang 69)

Review 2

 • Language (trang 70)

 • Skills (trang 71)

Unit 7: Traffic

 • Từ vựng Unit 7 lớp 7

 • Getting Started (trang 72, 73)

 • A Closer Look 1 (trang 74)

 • A Closer Look 2 (trang 75, 76)

 • Communication (trang 76, 77)

 • Skills 1 (trang 78)

 • Skills 2 (trang 79)

 • Looking Back (trang 80)

 • Project (trang 81)

Unit 8: Films

 • Từ vựng Unit 8 lớp 7

 • Getting Started (trang 82, 83)

 • A Closer Look 1 (trang 84)

 • A Closer Look 2 (trang 85, 86)

 • Communication (trang 86, 87)

 • Skills 1 (trang 87, 88)

 • Skills 2 (trang 89)

 • Looking Back (trang 90)

 • Project (trang 91)

Unit 9: Festivals around the world

 • Từ vựng Unit 9 lớp 7

 • Getting Started (trang 92, 93)

 • A Closer Look 1 (trang 94)

 • A Closer Look 2 (trang 95, 96)

 • Communication (trang 96, 97)

 • Skills 1 (trang 97, 98)

 • Skills 2 (trang 99)

 • Looking Back (trang 100)

 • Project (trang 101)

Review 3

 • Language (trang 102)

 • Skills (trang 103)

Unit 10: Sources of energy

 • Từ vựng Unit 10 lớp 7

 • Getting Started (trang 104, 105)

 • A Closer Look 1 (trang 106)

 • A Closer Look 2 (trang 107, 108)

 • Communication (trang 109)

 • Skills 1 (trang 110)

 • Skills 2 (trang 111)

 • Looking Back (trang 112)

 • Project (trang 113)

Unit 11: Travelling in the future

 • Từ vựng Unit 11 lớp 7

 • Getting Started (trang 114, 115)

 • A Closer Look 1 (trang 116, 117)

 • A Closer Look 2 (trang 117, 118)

 • Communication (trang 119)

 • Skills 1 (trang 120)

 • Skills 2 (trang 121)

 • Looking Back (trang 122)

 • Project (trang 123)

Unit 12: English speaking countries

 • Từ vựng Unit 12 lớp 7

 • Getting Started (trang 124, 125)

 • A Closer Look 1 (trang 126, 127)

 • A Closer Look 2 (trang 127, 128)

 • Communication (trang 128, 129)

 • Skills 1 (trang 130)

 • Skills 2 (trang 131)

 • Looking Back (trang 132)

 • Project (trang 133)

Review 4

 • Language (trang 134)

 • Skills (trang 135)

 • Từ vựng Tiếng Anh lớp 7

Mục lục Giải bài tập Tiếng Anh lớp 7 Cánh diều

Unit 1: What do you like to do?

 • Từ vựng Unit 1

 • Preview (trang 8)

 • Language focus (trang 10, 11)

 • The real world (trang 12)

 • Pronunciation (trang 13)

 • Communication (trang 13)

 • Reading (trang 14)

 • Comprehension (trang 16)

 • Writing (trang 16)

 • Worksheet (trang 139)

Unit 2: What does she look like?

 • Từ vựng Unit 2

 • Preview (trang 18)

 • Language focus (trang 20, 21)

 • The real world (trang 22)

 • Pronunciation (trang 23)

 • Communication (trang 23)

 • Reading (trang 25)

 • Comprehension (trang 26)

 • Writing (trang 26)

 • Worksheet (trang 140)

Đang cập nhật nội dung …

Mục lục Giải bài tập Tiếng Anh lớp 7 Chân trời sáng tạo

Starter unit

 • Từ vựng Starter unit

 • Vocabulary (trang 6)

 • Language Focus (trang 7)

 • Vocabulary and Listening (trang 8)

 • Language Focus (trang 9)

Unit 1: My time

 • Từ vựng Unit 1

 • Vocabulary (trang 10, 11)

 • Reading (trang 12)

 • Language Focus (trang 13)

 • Vocabulary and Listening (trang 14)

 • Language Focus (trang 15)

 • Speaking (trang 16)

 • Writing (trang 17)

 • CLIL (trang 18)

 • Puzzles and games (trang 19)

Đang cập nhật nội dung….

Rate this post
Xem thêm  9 lý do tiếng Anh là ngôn ngữ phổ biến nhất - EF Education First