Cùng làm bài tập trọng âm

cùng làm bài tập trọng âm

1. A. technical B. introduce C. villager D. family 2. A. technology B. important C. popularity D. impossible 3. A. result B. hardly C. method D. farmer 4. A. medical B. knowledgeC. possible D. resurface 5.A. farmerB. farewellC. factoryD. fairy 6.A. cattleB. countryC. canalD. cover 7.A. moneyB. machineC. manyD. mother 8.A. borrowB. agreeC. awaitD. prepare 9. A. suggest B. manage C. visit D. listen 10. A. interesting B. direction C. knowledge D. narrow 11. A. decide B. educate C. supply D. provide 12. A. ocean B. divide C. em D. water 13. A. pacific B. satellite C. century D. animal 14. A. temperature B. photograph C. information D. consequence 15. A. organism B. investigate C. diversity D. technology 16. A. carnivore B. difference C. scientist D. environment 17.A. condition B. habitat C. accident D. paragraph 18. A. entrapment B. gestation C. population D. intelligent 19. A. shortage B. complete C. release D. increase 20. A. mysterious B. medicine C. discover D. description 21. A. seafood B. pollute C. mammal D. proper 22. A. destroy B. planet C. farmer D. forest 23. A. destruction B. movement C. important D. appearance 24. A. national B. establish C. tropical D. interest 25. A. variety B. temperate C. pagoda D. excursion 26. A. refusal B. acceptance C. suitable D. minority 27. A. endangerB. invade C. inviteD. fauna 28. A. recognizeB. contaminate C. orphanage D. everglade 29. A. survival B. wilderness C. dependent D. intention 30. A. composer B. artistic C. funeral D. musician 31. A. expressB. classical C. occasionD. emotion 32. A. atmosphere B. entertain C. industry D. joyfulness 33. A. popular B. different C. integral D. expression 34. A. solemn B. express C. succeedD. event 35. A. anthem B. lyric C. excite D. celebrate 36. A. cinema B. character C. calendar D. disaster 37. A. century B. thriller C. detective D. photograph 38. A. cartoon B. fiction C. fascinateD. horror 39. A. voyage B. suppose C. tragic D. iceberg 40. A. champion B. passionate C. equipment D. tournament 41. A. international B. information C. eliminationD. competition 42. A. retire B. competeC. announceD. trophy 43. A. considers B. popularC. organizeD. continent 44. A. promote B. defeat C. hero D. postpone 45. A. involve B. honour C. final D. nation 46. A. historic B. nationalC. unusualD. cathedral 46. A. district B. control C. global D. cover 47. A. population B. information C. metropolitan D. gallery 48.A. sicknessB. cancerC. purposeD. conserve 49. A. foresterB. policyC. erosionD. vegetable 50. A. financeB. temperateC. poisoningD. abandon Cùng làm nhé các bạn! Để đầy đủ hơn các bạn ghi đáp án rùi ghi như sau:

Xem thêm  “Chia sẻ” trong tiếng Anh: Định nghĩa, ví dụ

hi,mình lên có 1 lúc thui nên làm tạm mấy câu đã nhé: 1.B nhấn ở âm 3_còn lại âm1 2.C nhấn ở âm 1_còn lại âm 2 3.A nhấn ở âm 2_còn lại âm 1 4. D nhấn ở âm 2_còn lại âm 1 5.B nhấn ở âm 2_còn lại âm 1 6.C nhấn ở âm 2_còn lại âm 1 7.B nhấn ở âm 2_còn lại âm 1 8.A nhấn ở âm 1_còn lại âm 2 9.A nhấn ở âm 2_còn lai âm 1 10.B nhấn ở âm 2_còn lại âm 1 hic. muộn rùi buồn ngủ wa,mai mình làm típ nhé. NEVER SAY DIE AND NEVER GIVE UP yoyo

good moring,làm típ nào: 11.C nhấn ở âm 1_còn lại âm 2 12.B.nhấn âm 2_còn lại âm 1 13. ly ơi tớ thấy câu này kì kì, hình như cái nào cũng nhấn ở âm 1 thì phải 14.C nhấn âm 3 _còn lại âm 1 15.A nhấn âm 1_còn lại âm 2 16.D nhấn âm 2_còn lại âm 1 17.A nhấn âm 2_còn lại 1 18.C nhấn âm 1_còn lại am 2 19.A nhấn âm 1 _còn lại am 2 20.C nhấn âm 2 _còn lại am 1 21.B nhấn âm 2_còn lại âm 1 22. A nhấn âm 2_còn lại âm 1 23.B nhấn âm 1_còn lại 2 24.B nhấn âm 2_còn lại 1 25.nhấn âm 1_còn lại 2 26.C nhấn âm 1_còn lại 2 27. D nhấn âm 1 _còn lại 2 28.B nhấn âm 2 _còn lai 1 29.B nhấn âm 1 _còn lại 2 30. B nhấn âm 1 _còn lại 2

hi,tớ trả lời típ này: 31.A nhấn âm 2_còn lại âm 1 32.B nhấn âm 2_còn lại 1 33.D nhấn âm 2 _còn lại 1 34.C nhấn âm 2_còn lại 1 35.C nhấn âm 2_còn lai 1 36.C nhấn âm 2_còn lại 1 37.C nhấn âm 2_còn lại 1 38.A nhấn âm 2_còn 1 39.B nhấn âm 2_còn lại 1 40.C nhấn âm 2_còn lại 1(cái này ko chac ne) Hi có mấy cái tớ ko chắc ,bạn xem có đúng ko nhé NEVER SAY DIE AND NEVER GIVE UP yoyo

Xem thêm  TÍNH TỪ TRONG TIẾNG ANH (ADJECTIVE): CÁCH DÙNG, VỊ TRÍ VÀ CÁCH NHẬN BIẾT

1. A. technical B. introduce C. villager D. family 2. A. technology B. important C. popularity D. impossible 3. A. result B. hardly C. method D. farmer 4. A. medical B. knowledge C. possible D. resurface 5. A. farmer B. farewell C. factory D. fairy 6. A. cattle B. country C. canal D. cover 7. A. money B. machine C. many D. mother 8. A. borrow B. agree C. await D. prepare 9. A. suggest B. manage C. visit D. listen 10. A. interesting B. direction C. knowledge D. narrow 11. A. decide B. educate C. supply D. provide 12. A. ocean B. divide C. em D. water 13. A. pacific B. satellite C. century D. animal 14. A. temperature B. photograph C. informationD. consequence 15. A. organism B. investigate C. diversity D. technology 16. A. carnivore B. difference C. scientist D. environment 17. A. condition B. habitat C. accident D. paragraph 18. A. entrapment B. gestation C. population D. intelligent 19. A. shortage B. complete C. release D. increase 20. A. mysterious B. medicine C. discover D. description làm đến đây thôi nhớ, tối làm tiếp

21. A. seafood B. pollute C. mammal D. proper 22. A. destroy B. planet C. farmer D. forest 23. A. destruction B. movement C. important D. appearance 24. A. national B. establish C. tropical D. interest 25. A. variety B. temperate C. pagoda D. excursion 26. A. refusal B. acceptance C. suitable D. minority 27. A. endanger B. invade C. invite D. fauna 28. A. recognize B. contaminate C. orphanage D. everglade 29. A. survival B. wilderness C. dependent D. intention 30. A. composer B. artistic C. funeral D. musician 31. A. express B. classical C. occasion D. emotion 32. A. atmosphere B. entertain C. industry D. joyfulness 33. A. popular B. different C. integral D. expression 34. A. solemn B. express C. succeed D. event 35. A. anthem B. lyric C. excite D. celebrate

Xem thêm  Thông minh tiếng anh là gì – Giải đáp từ Anh ngữ AMA

hey,tớ làm típ 10 câu cuối nè, lần này tớ sẽ ko viết nhấn âm ở đâu nữa nhé.Cứ ra đáp án luôn thui: 41.C 42.C 43.A 44.C 45.A 46.C 46.B 47.D 48.D 49.C 50.D hehe,xong oy ko bít có đúng ko đây nữa check hộ mình nhé

Rate this post