Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 108 SGK Hoá 9 – KhoiA.Vn

Chào mừng bạn đến với cdntravinh.edu.vn trong bài viết về Bài tập hóa 9 trang 108 chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

Nội dung bài viết này các em sẽ vận dụng kiến thức ở trên để giải một số bài tập về hoá học hữu cơ, hợp chất hữu cơ: Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 108 SGK Hóa 9 bài 34, qua đó rèn luyện được kỹ năng giải bài tập đồng thời giúp ghi nhớ kiến thức lý thuyết tốt hơn.

* Bài 1 trang 108 SGK Hóa học 9: Dựa vào dữ kiện nào trong các dữ kiện sau đây để có thể nói một chất là vô cơ hay hữu cơ?

a) Trạng thái (rắn, lỏng, khí).

b) Màu sắc.

c) Độ tan trong nước.

d) Thành phần nguyên tố.

> Lời giải:

– Dựa vào thành phần nguyên tố (câu d) để xác định một hợp chất là vô cơ hay hữu cơ.

* Bài 2 trang 108 SGK Hóa học 9: Chọn câu đúng trong các câu sau:

a) Hóa học hữu cơ là ngành hóa học chuyên nghiên cứu các hợp chất có trong tự nhiên.

b) Hóa học hữu cơ là ngành hóa học chuyên nghiên cứu các hợp chất của cacbon.

c) Hóa học hữu cơ là ngành hóa học chuyên nghiên cứu các hợp chất hữu cơ.

d) Hóa học hữu cơ là ngành hóa học chuyên nghiên cứu các chất trong cơ thể sống.

Xem thêm  Giải bài 1 2 3 trang 27 & bài 1 2 3 4 trang 30 sgk Hóa học 9

> Lời giải:

+ Chọn đáp án: c) Hóa học hữu cơ là ngành hóa học chuyên nghiên cứu các hợp chất hữu cơ.

* Bài 3 trang 108 SGK Hóa học 9: Hãy so sánh phần trăm khối lượng của cacbon trong các chất sau: CH4, CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3.

> Lời giải:

+ Cách giải 1: Tính % khối lượng Cacbon trong từng chất rồi so sánh:

MCH4 = 12 + 4.1 = 16(g/mol); MCH3Cl = 12 + 3.1 + 35,5 = 50,5(g/mol);

MCH2Cl2 = 12 + 2.1 + 2.35,5 = 85(g/mol); MCHCl3 = 12 + 1 +3.35,5 = 119,5(g/mol);

– Trong CH4: %mC = (12/16).100% = 75%.

– Trong CH3Cl: %mC = (12/50,5).100% = 23,7%.

– Trong CH2Cl2: %mC = (12/85).100% = 14,1%.

– Trong CHCl3: %mC = (12/119,5).100% = 10,04%.

⇒ Thành phần phần trăm khối lượng C trong các chất sắp xếp theo thứ tự sau:

CH4 > CH3Cl > CH2Cl2 > CHCl3

+ Cách giải 2: Phân tử các chất chỉ có 1 nguyên tử C nhưng phân tử khối tăng dần (do số nguyên tử Cl có mCl = 35,5g thay thế dần nguyên tử H có mH = 1 trong công thức) nên thành phần phần trăm khối lượng C trong các hợp chất được sắp xếp: CH4 > CH3Cl > CH2Cl2 > CHCl3.

* Bài 4 trang 108 SGK Hóa học 9: Axetic có công thức C2H4O2. Hãy tính thành phần phần trăm khối lượng của các nguyên tố trong axit axetic.

> Lời giải:

– Ta có: Khối lượng phân tử của axit axetic là:

MC2H4O2 = 2.12 + 4.1 + 2.16 = 60(g).

trong đó: mC = 2.12 = 24(g); mH = 4.1 = 4(g); mO = 2.16 = 32(g)

– Nên có:

%mC = (mC/M).100% = (24/60).100% = 40%

%mH = (mH/M).100% = (4/60).100% = 6,67%

Xem thêm  Hoá học 8 Bài 5: Nguyên tố Hóa học Giải Hoá học lớp 8 trang 20

%mO = (mO/M).100% = (32/60).100% = 53,3%

hoặc %mO = 100% – %mC – %mH = 100% – 40% – 6,67% = 53,33%.

* Bài 5 trang 108 SGK Hóa học 9: Hãy sắp xếp các chất : C6H6, CaCO3, C4H10, C2H6O, NaNO3, CH3NO2, NaHCO3, C2H3O2Na vào các cột thích hợp trong bảng sau:

Giải bài 5 trang 108 SGK Hoá 9

> Lời giải:

– Sắp xếp các chất như sau:

Hợp chất hữu cơ Hợp chất vô cơ Hiđrocacbon Dẫn xuất của hiđrocacbon C6H6 C2H6O CaCO3 C4H10 CH3NO2 NaNO3 C2H3O2Na NaHCO3

Rate this post