Bài tập Rượu ETYLIC C2H5OH: Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 139 SGK

Chào mừng bạn đến với cdntravinh.edu.vn trong bài viết về Bài 1 trang 139 sgk hóa 9 chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

Dưới đây các em sẽ vận dụng các kiến thức về tính chất hóa học, cấu tạo phân tử và tính chất vật lí của rượu ETYLIC (công thức phân tử C2H5OH) để giải một số bài tập cụ thể.

* Bài 1 trang 139 sgk hoá 9: Rượu etylic phản ứng được với natri vì:

A. Trong phân tử có nguyên tử oxi.

B. Trong phân tử có nguyên tử hidro và nguyên tử oxi.

C. Trong phân tử có nguyên tử cacbon, hidro và oxi.

D. Trong phân tử có nhóm – OH.

> Lời giải:

Đáp án: D.Trong phân tử có nhóm – OH.

Câu A, B, C không chính xác.

* Bài 2 trang 139 sgk hoá 9: Trong số các chất sau:

CH3 – CH3, CH3 – CH2OH, C6H6, CH3 – O – CH3 chất nào tác dụng được với Na?

Viết phương trình hóa học.

> Lời giải:

– Chỉ có rượu Etylic phản ứng với Na theo PTPƯ:

2C2H5OH + 2Na → 2C2H5ONa + H2↑

* Bài 3 trang 139 sgk hoá 9: Có ba ống nghiệm: Ống 1 đựng rượu etylic ống 2 đựng rượu 96o, ống 3 đựng nước. Cho Na dư vào các ống nghiệm trên, viết các phương trình hóa học.

> Lời giải:

– Các phương trình phản ứng hóa học:

* Ống nghiệm 1: Rượu etylic tác dụng với Na

Xem thêm  Bài 1,2,3, 4,5 trang 108 Hóa 10: Sơ lược về hợp chất có oxi của clo

2C2H5OH + 2Na → 2C2H5ONa + H2↑

* Ống nghiệm 2: Rượu 96o tác dụng với Na ⇒ gồm C2H5OH và H2O tác dụng với Na

2H2O + 2Na → 2NaOH + H2↑

2C2H5OH + 2Na → 2C2H5ONa + H2↑

* Ống nghiệm 3: Nước tác dụng với Na

2H2O + 2Na → 2NaOH + H2↑

* Bài 4 trang 139 sgk hoá 9: Trên các chai rượu đều có ghi các số, thí dụ 45o, 18o, 12o.

a) Hãy giải thích ý nghĩa của các số trên.

b) Tính số ml rượu etylic có trong 500ml chai rượu 45o.

c) Có thể pha được bao nhiêu lít rượu 25o từ 500ml rượu 45o.

> Lời giải:

a) Các con số 45o, 18o, 12o có nghĩa là trong 100ml có rượu 45ml, 18ml, 12ml rượu nguyên chất.

b) Số ml rượu etylic có trong 500ml rượu 45o là: 500.(45/100) = 225 ml.

c) Theo câu b): Trong 500ml rượu 45o có 225ml rượu nguyên chất.

⇒ Số ml rượu 25o pha chế được từ 500ml rượu 45o (hay từ 225ml rượu nguyên chất) là: 225.(100/25) = 900ml.

* Bài 5 trang 139 sgk hoá 9: Đốt cháy hoàn toàn 9,2g rượu etylic.

a) Tính thể tích khí CO2 tạo ra ở điều kiện tiêu chuẩn.

b) Tính thể tích không khí (ở điều kiện tiêu chuẩn) cần dùng cho phản ứng trên biết oxi chiếm 20% thể tích của không khí.

> Lời giải:

a) Phương trình hoá học của phản ứng:

C2H6O + 3O2 gif.latex?dpi{100}&space;small&space;xrightarrow[]{t^0} 2CO2 + 3H2O.

1 mol 3 mol 2 mol 3 mol.

0,2 mol 0,6 mol 0,4 mol

Xem thêm  Bài 1, 2, 3,4,5,6 trang 174 Hóa 12: Bài 40 Nhận biết 1 số ion trong

– Theo bài ra ta có nC2H6O = 9,2/46 = 0,2 (mol)

– Theo PTPƯ: nCO2 = 2.nC2H6O = 2.0,2 = 0,4 (mol)

⇒ VCO2 (đktc) = 0,4.22,4 = 8,96 (lít)

b) Theo PTPƯ: nO2 = 3.nC2H6O = 0,6 (mol)

⇒ VO2 (đktc) = 0,6. 22,4 = 13,44 (lít)

– Vì oxi chiếm 20% thể tích không khí nên:

VKK = (13,44.100)/20 = 67,2 (lít).

Rate this post