Unit 2 lớp 10 Writing (trang 25) | Tiếng Anh 10 Global Success

Chào mừng bạn đến với cdntravinh.edu.vn trong bài viết về Anh 10 unit 2 writing trang 21 chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

Lời giải bài tập Unit 2 lớp 10 Writing trang 25 trong Unit 2: Writing Tiếng Anh 10 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 10 Unit 2.

Tiếng Anh 10 Unit 2 Writing (trang 25) – Tiếng Anh 10 Global Success

Video Giải Tiếng Anh 10 Unit 2: Writing – Cô Lê Hà Anh (Giáo viên VietJack)

1 (trang 25 Tiếng Anh 10 Global Success): Work in pairs. Match the suggestions for improving the environment with their expected results (Làm việc theo cặp. Kết hợp các đề xuất để cải thiện môi trường với kết quả mong đợi của họ)

Suggestions

Expected results

1. Cleaning up regularly (e.g. organising clean-up activities at weekends)

a. This reduces CO2 and makes the air clean.

2. Planting more trees (e.g. encouraging students to plant trees or flowers in their school)

b. This makes the waste collection easier.

3. Setting up more rubbish bins (e.g. putting more rubbish bins in public places such as parks or bus stations)

c. This keeps the environment clean and makes it safe for everyone.

Lời giải:

1. c

2. a

3. b

Hướng dẫn dịch:

1. Dọn dẹp thường xuyên (ví dụ: tổ chức các hoạt động dọn dẹp vào cuối tuần)

c. Điều này giữ cho môi trường sạch sẽ và làm cho nó an toàn cho tất cả mọi người.

2. Trồng nhiều cây hơn (ví dụ: khuyến khích học sinh trồng cây hoặc hoa trong trường)

a. Nó giảm CO2 và làm không khí sạch.

3. Đặt nhiều thùng rác hơn (ví dụ: đặt nhiều thùng rác hơn ở những nơi công cộng như công viên hoặc bến xe)

b. Nó giúp việc thu gom rác dễ dàng hơn

2 (trang 25 Tiếng Anh 10 Global Success): Read the incomplete paragraph about ways to improve the environment. Fill in the blanks with the words and phrases from the box. (Đọc đoạn văn chưa hoàn chỉnh về các cách cải thiện môi trường. Điền vào chỗ trống với các từ và cụm từ trong hộp.)

There are three things we can do to improve the environment in our school. (1) _______, we should clean up all areas regularly. (2) _______, we can organise clean-up activities at weekends. By doing this, we can keep our environment clean, beautiful, and safe for everyone. …………………………

(3) _______, we can improve the environment in our school in many ways and even small actions can make a big difference.

Lời giải:

1. First

2. For example

3. In conclusion

Hướng dẫn dịch:

Có ba điều chúng ta có thể làm để cải thiện môi trường trong trường học của chúng ta. Đầu tiên, chúng ta nên dọn dẹp tất cả các khu vực thường xuyên. Ví dụ, chúng ta có thể tổ chức các hoạt động dọn dẹp vào cuối tuần. Bằng cách này, chúng ta có thể giữ cho môi trường của chúng ta sạch, đẹp và an toàn cho mọi người. … Tóm lại, chúng ta có thể cải thiện môi trường trong trường học của mình theo nhiều cách và ngay cả những hành động nhỏ cũng có thể tạo ra sự khác biệt lớn.

3 (trang 25 Tiếng Anh 10 Global Success): Add two more suggestions to improve the environment in your school to complete the paragraph in 2. Use the ideas in 1 to help you. (Thêm hai gợi ý khác để cải thiện môi trường trong trường học của bạn để hoàn thành đoạn văn trong 2. Sử dụng các ý tưởng trong 1 để giúp bạn.)

Lời giải:

Another way would be to plant more trees. For example, we can plant more green trees around the school and in the schoolyard. It reduces CO2, and makes the air we breathe in cleaner. Finally, we can set up more rubbish bins. For instance, we can put more bins in public places such as parks or bus stations. This makes the waste collection easier.

Hướng dẫn dịch:

Một cách khác là trồng nhiều cây hơn. Ví dụ, chúng ta có thể trồng thêm cây xanh xung quanh trường và trong sân trường. Nó làm giảm CO2 và làm cho không khí chúng ta hít thở trong sạch hơn. Cuối cùng, chúng ta có thể thiết lập thêm các thùng rác. Ví dụ, chúng ta có thể đặt nhiều thùng ở những nơi công cộng như công viên hoặc bến xe. Điều này giúp cho việc thu gom chất thải trở nên dễ dàng hơn.

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 10 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay khác:

 • Từ vựng Unit 2 lớp 10

 • Getting Started (trang 18, 19 Tiếng Anh lớp 10): 1. Listen and read … 2. Read the conversation again and answer the following questions …

 • Language (trang 19, 20, 21 Tiếng Anh lớp 10): 1. Listen and repeat. Pay attention to the consonant blends … 2. Listen and practise saying the following sentences …

 • Reading (trang 21, 22 Tiếng Anh lớp 10): 1. Work in groups. Look at the pictures and answer the questions … 2. Read the following text and choose the best title for it …

 • Speaking (trang 23 Tiếng Anh lớp 10): 1. Which of the following activities do you think teenagers should … 2. The table below presents the reasons why teenagers should …

 • Listening (trang 24 Tiếng Anh lớp 10): 1. Work in pairs. Look at the picture and answer the questions … 2. Listen to an announcement about a Go Green Weekend event …

 • Communication and Culture (trang 25, 26 Tiếng Anh lớp 10): 1. Listen and complete the conversation … 2. Work in pairs. Make similar conversations asking for and giving …

 • Looking Back (trang 26 Tiếng Anh lớp 10): Pronunciation. Listen and underline the words with the consonant blends … Vocabulary. Complete the sentences …

 • Project (trang 27 Tiếng Anh lớp 10): Work in groups. Make a plan for a Go Green Weekend event …

Đã có lời giải bài tập lớp 10 sách mới:

 • (mới) Giải bài tập Lớp 10 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài tập Lớp 10 Chân trời sáng tạo
 • (mới) Giải bài tập Lớp 10 Cánh diều

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

 • Hơn 7500 câu trắc nghiệm Toán 10 có đáp án
 • Hơn 5000 câu trắc nghiệm Hóa 10 có đáp án chi tiết
 • Gần 4000 câu trắc nghiệm Vật lý 10 có đáp án
Rate this post
Xem thêm  Tổng hợp 100 cụm động từ thông dụng hay gặp trong tiếng Anh